CÔNG TY TNHH MTV PHÚ SEN

Khách hàng

XM Hà Tiên 1

Saint Gobain

Saf-Viet

Cargill

Thạch cao USG Boral

Thép Seah

Dongjin Vietnam

Xi Mang Ha Long

Rheem